Zlatna Dob

Udruga za promicanje kvalitetnog i dostojanstvenog života osoba treće dobi

Kodeks

o organizaciji života  i ponašanja članova u  Naseljima udruge "Zlatna Dob"

Članak 1.

Udruga "Zlatna dob"  je  asocijacija  građana  koji su se, sukladno Zakonu o udrugama  Statutu udruge „Zlatna dob“, udružili, radi provođenja raznih aktivnosti, prvenstveno stanovanja,  kojima se provodi i realizira dostojanstven, poželjan i kvalitetan život u trećoj životnoj dobi.

Članak 2.

Udruga zadržava pravo da se njeni članovi bave svim zakonom i moralom dopuštenim aktivnostima u cilju realizacije svojih programa, a sve u skladu s Zakonom o udrugama i Statutu udruge. Ukoliko Udruga nije registrirana za neku aktivnost, kojom bi se realizirala aktivnost predviđena planom i programom rada, a za istu postoji potreban broj članova Udruge i ekonomska opravdanost, čelništvo Udruge  će iznaći način da se predmetna aktivnost realizira.

Članak 3.

Kako bi se program mogao realizirati na optimalan način, to je predviđeno da članovi Udruge u principu (nije obavezno) žive u objektima udruge "Zlatna Dob" (u daljnjem tekstu Naseljima), koji su posebno projektirani i građeni za život osoba u trećoj životnoj dobi. To znači da će ta Naselja biti izgrađeni prema najnovijim saznanjima nauke i tehnike iz oblasti života osoba treće životne dobi. Također će se nastojati da Naselja, budu kvalitetnija i praktičnija za život od najboljih uobičajenih "domova za smještaj starih i nemoćnih" osoba.
Svaki vlasnik stana u principu je zemljišnoknjižni (gruntovni) vlasnik, i raspolaganje stanom je samo ograničeno zakonskim propisima i ovim Kodeksom, koji se upisuje u gruntovnicu, kao teret.

Članak 4.

Život i djelovanje svakog člana Udruge, stanara Naselja, mora biti prožeto humanošću i razumijevanju za druge ljude, a posebno za ostale stanare Naselja, jer samo ljudska toplina duše i pošteno i humano djelovanje može naše Naselje pretvoriti u poželjno mjesto za boravak i život. Svako drugo ponašanje, a posebno iživljavanje nižih oblika ponašanja pojedinaca, pretvoriti će naše Naselje u nešto u čemu nitko neće željeti živjeti. U tom slučaju bila bi promašena kompletna misija projekta "Zlatna Dob".
VAŽNO: Ukoliko mislite da ne možete prihvatiti traženo u ovom kodeksu, molimo Vas, nemojte niti doći živjeti u naše Naselje.

Članak 5.

Članovi Udruge se posebno obvezuju da će u razumnim vremenskim rokovima, a najmanje jednom godišnje, ažurirati svoje "Vlastite projekte življenja", dokument koji su načinili prilikom edukacije za pristupanje životu (uvjetno rečeno zajednici) s ostalim članovima udruge "Zlatna Dob". Ukoliko u životu pojedinca u nekom momentu, dođe do značajnije promjene  (novi problemi s zdravljem ili neka druga bitna promjena u životu), također treba načiniti reviziju "Vlastitog projekta življenja". U vlastitom projektu starenja, posebno treba obraditi mogućnost iznenadnig gubitka poslovne sposobnosti pojedinca i o tome s Udrugom zaključiti pravovaljane dokumente.

Članak 6.

Članovi  Udruge, stanari Naselja  obvezuju se da će u ophođenju sa drugim stanarima Naselja pokazivati maksimalnu tolerantnost, a u slučaju potrebe susjeda iskazati najveću međususjedsku solidarnost, tako da se na sve žitelje Naseljima može primijeniti izreka: "Oni žive na mjestu, gdje je svaki susjed ujedno i prijatelj". Također se obvezuju da će im životni motto biti: "Načini drugom ono, što bi želio da netko načini tebi.".

Članak 7.

Stanovi za život osoba treće životne dobi u Naseljima su u principu predviđeni za jednu do dvije osobe (samac-samica ili bračni-vanbračni par).

Članak 8.

Udruga  neće praviti poteškoće stanarima u Naselju, ukoliko ne budu zadovoljavali kriterije da su osobe treće životne dobi. Ipak, biti će intencija da u Naseljima pretežno stanuju starije osobe. Svi stanari Naselja udruge "Zlatna Dob" moraju se pridržavati standardnog kućnog reda, koji je na snazi u uobičajenim mirovnim domovima.

Članak 9.

Stanarom u objektu postaje se kupovinom stana od udruge "Zlatna Dob" (ili tvrtke koja za Udrugu obavlja te poslove), čime se automatski postaje i vlasnik stana,  ili najmom stambene jedinice od strane vlasnika stana.  Vlasnik stana ili  najmitelj stana,  uz plaćenu članarinu udruzi "Zlatna Dob" za tekuću godinu dobiva pravo na korištenje prostore udruge "Zlatna Dob", a koji se nalaze u funkcionalnoj cjelini pojedinog objekta. Upravljanje navedenim prostorima (kojima je vlasnik Udruga), vrše članovi Udruge, vlasnici stanova, te funkcionalne cjeline putem Povjerenstva.

Članak 10.

Vlasnici pojedinih stambenih jedinica plaćaju uobičajenu pričuvu u skladu s zakonskim obvezama i potrebama objekta, kao i sve komunalne pristojbe, koje se odnose na njihov stan.

Članak 11.

Pojedine servisne usluge (restoran, fitness,  fizikalna terapija i dr.) u Naselju, koje su  članovima Udruge na raspolaganju po posebnim povlaštenim cijenama (jer zakupnici prostora plaćaju minimalnu naknadu, pošto je Udruga vlasnik tih prostora),  služe  za povećanje kvalitete života u Naselju. Stanari (članovi Udruge)  nisu ih obavezni koristiti,  a koriste ih  kada za to imaju potrebu.

Članak 12.

U slučaju  prodaje stana u Naselju, udruga "Zlatna Dob" pridržava pravo prvokupa stana, kako bi se spriječilo da prostori u Naselja protekom vremena izađu iz prvobitne namjene.

Članak 13.

Kako bi se proveo efikasan nadzor nad tehničkim uređajima i iznajmljivanjem i radom prostora Udruge u Naselja članovi Zadruge, koji su suvlasnici u pojedinoj funkcionalnoj cjelini izabrati će povjerenstvo od tri člana, koje će voditi brigu o radu tehničkih uređaja, radu zakupnika pojedinih prostora u Naselja, te davati upute i usmjerenja Upravi Naselja i Upravi Udruge o uvjetima za produženje ugovora o najmu.
Povjerenstvo će naročito voditi brigu o ponašanju zakupnika prostora i njihovih djelatnika, posebno vodeći brigu da se isti prema stanarima, a i drugim osobama ponašaju humano, toplo i domaćinski, stvarajući na taj način atmosferu toplog doma. Svi stanari Objekta su pozvani da svojim primjedbama i konstruktivnim savjetima pomognu rad povjerenstva.
Povjerenstvo će također voditi brigu o ispravnom radu telekomunikacijskih i drugih tehničkih sustava u Objektu na način da će eventualne nepravilnosti u radu istih dojavljivati nadležnim servisnim službama, a o eventualnim primjedbama na rad djelatnika (koji rukuju telekomunikacijskim sustavima) iste upozoriti na propuste, a u slučaju ponovljenih propusta o istima obavijestiti Upravu Naselja i Upravu udruge, kako bi ista mogla poduzeti sve potrebne radnje za ispravan rad cijelog sustava Naselja.

Članak 14.

Članovi povjerenstva se biraju na devet (9) mjeseci, na način da se svaka tri mjeseca mijenja po jedan član povjerenstva, kako bi se osigurao kontinuitet u radu povjerenstva.
Povjerenstvo se treba sastajati najmanje jedanput u 15 dana, a na sastanku treba razmotriti stanje u Objektu, stupanj zadovoljnosti stanara uslugama zakupaca i ukoliko iznađe za potrebno predložiti, mjere za poboljšanje rada u pojedinom segmentu rada i života Objekta. Povjerenstvo o svom radu mora voditi pismeni zapisnik, koji se trajno čuva, a u svakom trenutku je dostupan članovima Uprave, zaduženima za nadzor nad radom Objekata.
Radom povjerenstva rukovodi voditelj povjerenstva, kojeg bira povjerenstvo većinom glasova.

Članak 15.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja stanara, člana Udruge i nemogućnosti da se pojedinac sam o sebi brine, a tu obvezu ne mogu preuzeti zakoniti nasljednici, Udruga se obvezuje da će u skladu sa svojim mogućnostima i zakonskim obvezama i potpisanim ugovorima, preuzeti brigu o svom članu i osigurati mu dostojanstvenu skrb do prirodnog kraja njegovog života. U tom slučaju, a nakon smrti pojedinca, njegova imovina prelazi u vlasništvo Udruge. Imovina također prelazi u vlasništvo Udruge, ukoliko preminuli član zadruge  nema zakonitih nasljednika. U vezi navedenog, svaki član Udruge  preuzima obvezu da se prema svojim onemoćalim članovima skrbi u maniri najboljih moralnih načela, imajući u vidu izreku:  "Onako kako se ti danas ponašaš prema svom onemoćalom susjedu, isto tako će se drugi susjed ponašati prema tebi, kada budeš potrebit".

Članak 16.

Sve imovinsko pravne transakcije, posebno one koje reguliraju prelazak imovine s vlasnika-pojedinca na Udrugu, biti će provedene jedino putem odgovarajućeg ugovorenog pravnog posla, koji mora potpisati poslovno sposoban ugovaratelj. Zato se članovima Udruge, žiteljima  u Naselju preporuča da u svom "Vlastitom projektu življenja" na vrijeme predvide moguće opcije imovinsko pravnih odnosa, kao i njihovo razrješenje.

Članak 17.

Članovi udruge "Zlatna Dob", potpisom ovog kodeksa izjavljuju da su upoznati s činjenicom da, u slučaju da vlasnik ili unajmitelj stana u Naselju, više puta svojim postupcima teško krši kućni red ili svojim postupcima i ponašanjem ometa druge u mirnom stanovanju u Naselju, nakon provedenog postupka od strane Nadležnog organa Udruge,  ovlašteni organi Uprave Udruge će zatražiti izvlaštenje pojedinog vlasnika (po tržišnim cijenama) i njegovo iseljenje iz Naselja.

Članak 18.

Sve eventualne nejasnoće, koje mogu proizaći iz rada udruge "Zlatna Dob" i njenih članova, kao i eventualni problemi koji mogu nastati u međusobnom odnosu  članova udruge "Zlatna Dob", imaju se rješavati uz maksimalnu primjenu humanosti i čovjekoljublja, među stranama.

Članak 19.

Kodeks o  organizaciji života  i ponašanja članova u  Naseljima udruge "Zlatna Dob", dokument je skupštine Udruge i njega se može korigirati i dopuniti na skupštini Udruge, ali uvijek u smislu poboljšanja života u Naselju i na dobrobit svakog člana Zadruge.

Članak 20.

Ovaj kodeks je sastavni dio ugovora o kupovini stana u Naselju i njegove odredbe su obvezne za Upravu udruge "Zlatna Dob", kao i za svakog člana Udruge i stanara Naselju.

Anketa

Kako bismo život u naselju Zlatna Dob učinili što kvalitetnijim, Vaši odgovori u ovoj anketi bit će nam od velike pomoći. Unaprijed hvala na suradnji!

form icIspunite anketu!
 
Anketu možete i isprintati i poslati nam je poštom.

 

Newsletter

Pročitajte naš prvi newsletter